Regulamin

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem platformy eportfel24.mdw-art.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Regulamin (dalej „Regulamin”) określa:

 1. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez eportfel24.mdw-art.pl na rzecz Użytkowników;
 2. procedurę składania i rozpatrywania reklamacji.

§ 2

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1.  ePortfel24 – ePortfel24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (90-753) przy ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000759862, NIP 7272834332, REGON  381904440, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, sąd rejestrowy, w którym przechowywane są akta rejestrowe: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. Platforma– rozwiązanie technologiczne składające się ze strony internetowej i oprogramowania znajdującego się pod adresem internetowym https://eportfel24.mdw-art.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z usług;
 3. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług oferowanych przez ePortfel24 za pośrednictwem Platformy;
 4. Klient – Użytkownik zainteresowany uzyskaniem Pożyczki u Partnera, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, zgłaszający za pośrednictwem Platformy wolę zawarcia Umowy pożyczki z Partnerem;
 5. Wniosek o udzielenie Pożyczki – wniosek składany przez Klienta za pośrednictwem Platformy, zawierający propozycję warunków Umowy pożyczki oraz dane dotyczące Klienta;
 6. Pożyczka – środki pieniężne przekazywane Klientowi przez Partnera w wysokości i na warunkach określonych w zawartej Umowie pożyczki;
 7. Umowa pożyczki–umowa o kredyt konsumencki zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim, zawarta przez Klienta z Partnerem w wyniku złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki za pośrednictwem Platformy;
 8. Partner – przedsiębiorca posiadający status instytucji pożyczkowej w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim, dla którego ePortfel24 dokonuje czynności faktycznych związanych z przygotowaniem i oferowaniem Umów pożyczek na podstawie odpłatnej umowy pośrednictwa finansowego. Pojęcie to może być używane w liczbie mnogiej w odniesieniu do kilku Partnerów;
 9. Polityka prywatności– dokument zawierający szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników, w związku z korzystaniem z Platformy, która znajduje się pod adresem https://eportfel24.mdw-art.pl/polityka-prywatnosci/;
 10. Ustawa o kredycie konsumenckim – ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U.2018.993 t.j. z dnia 2018.05.24).

§ 3

 1. ePortfel24 w ramach Platformy świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  1. udostępnienie informacji handlowej o oferowanych przez Partnerów produktach, usługach lub promocjach;
  2. umożliwienie Klientowi dokonania samodzielnej kalkulacji kosztów Pożyczki na warunkach oraz zapoznania się ze szczegółowymi warunkami Umowy pożyczki oferowanej przez Partnerów przed jej zawarciem;
  3. umożliwienie Klientowi złożenia za pośrednictwem Platformy do Partnerów Wniosku o udzielenie Pożyczki;
  4. umożliwienie korzystania z Newslettera.
 2. Kontakt z eportfel24.mdw-art.pl jest możliwy za pośrednictwem:
  1. poczty elektronicznej – należy wysłać wiadomość na adres biuro@eportfel24.mdw-art.pl
  2. telefonu, pod numerem 42 620 00 01, w godzinach określonych na Platformie, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Opłata za połączenie zgodnie ze stawkami operatora telefonicznego Użytkownika.
  3. przesyłki pocztowej przesłanej na adres siedziby ePortfel24.

§ 4

 1. ePortfel24 informuje, że w zakresie usług określonych w § 3 pkt 1) – 3) Regulaminu działa jako pośrednik kredytowy Partnerów. Aktualna lista Parterów, z którymi współpracuje ePortfel24 dostępna jest pod adresem https://eportfel24.mdw-art.pl/partnerzy/
 2. ePortfel24 nie pobiera od Klientów żadnych opłat w związku z podejmowanymi czynnościami w zakresie pośrednictwa kredytowego.
 3. ePortfel24 jako pośrednik kredytowy wpisany jest do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem RPK028728.

§ 5

 1. Do korzystania z Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu mailowego oraz standardowy system operacyjny i aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej.
 2. Do prawidłowego korzystania z Platformy wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Platforma działa w alfabecie łacińskim i nie przyjmuje znaków specjalnych występujących w poszczególnych językach.

§ 6

 1. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Platformy.
 2. Zabronione jest dodawanie w ramach Platformy jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

ZŁOŻENIE WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

§ 7

 1. Klient zainteresowany uzyskaniem Pożyczki u Partnera ma możliwość złożenia Wniosku o udzielenie Pożyczki za pośrednictwem Platformy poprzez wypełnienie udostępnionego w tym celu formularza.
 2. Klient, który chce złożyć Wniosek o udzielenie Pożyczki powinien wypełnić formularz dostępny na każdej stronie Platformy po kliknięciu odpowiedniego przycisku.
 3. Następnie należy wypełnić formularz, podając w nim wymagane dane, w tym dane dotyczące Klienta oraz dane dotyczące Pożyczki, której uzyskaniem jest zainteresowany i kliknąć odpowiedni przycisk. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym. Formularz stanowi ofertę ePortfel24 skierowaną do Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki do wybranego Partnera.
 4. Do wysłania formularza niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 5. Kliknięcie przycisku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, powoduje przekazanie złożonego przez Klienta Wniosku o udzielenie pożyczki do wybranego Partnera. Z tą chwilą między ePortfel24, a Klientem dochodzi do zawarcia umowy o złożenie Wniosku o udzielenie pożyczki do wybranego Partnera i jej jednoczesnego wykonania.
 6. Klient może składać Wnioski o udzielenie Pożyczki jedynie w imieniu własnym

§ 8

 1. Ze względu na charakter usługi będącej przedmiotem umowy o złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki do wybranego Partnera jej wykonanie następuje natychmiast po kliknięciu przycisku przez Klienta. 
 2. Uwzględniając okoliczność opisaną w ust. 1 powyżej, ePortfel24 informuje, że Klient nie będzie miał prawa odstąpienia od umowy o złożenie Wniosku o udzielenie Pożyczki do wybranego Partnera w przypadku jej zawarcia.

§9

 1. Po złożeniu przez Klienta Wniosku o udzielenie Pożyczki, Partner do którego ten Wniosek został złożony może kontaktować się z Klientem na podany przez niego adres poczty elektronicznej i numer telefonu, w celu zawarcia i wykonywania Umowy pożyczki, na co Klient wyraża zgodę
 2. Po złożeniu przez Klienta wniosku o udzielenie Pożyczki, Partner dokonuje analizy kredytowej i podejmuje decyzję o przedstawieniu Klientowi oferty zawarcia Umowy pożyczki lub odmowie udzielenia Pożyczki. Decyzja jest przekazywana Klientowi podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 3. Oferta zawarcia Umowy pożyczki może przewidywać inne niż wnioskowane przez Klienta parametry pożyczki, w szczególności dotyczące kwoty pożyczki, okresu na jaki pożyczka będzie udzielona, wysokości rat oraz możliwość skorzystania przez Klienta z mniejszej niż oferowana przez Partnera kwoty pożyczki.
 4. Zawarcie przez Partnera Umowy pożyczki na podstawie oferty może być uzależnione od pozytywnego wyniku przeprowadzonej przez Partnera weryfikacji Klienta.
 5. Partner przedstawiając ofertę może uzależnić zawarcie Umowy pożyczki od złożenia przez Klienta dodatkowych oświadczeń, dostarczenia przez Klienta określonych dokumentów lub spełnienia innych warunków.

NEWSLETTER

§10

 1. Formularz znajdujący się w polu „Newsletter” stanowi ofertę ePortfel24 skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 2. Na podstawie umowy o świadczenie usługi Newsletter ePortfel24 ma prawo wysyłania do Użytkownika na podany przez niego adres poczty elektronicznej informacje marketingowe ePortfel24.
 3. Użytkownik chcący zawrzeć z ePortfel24 umowę o świadczenie usługi Newsletter powinien wypełnić powyższy formularz przez podanie w nim adresu poczty elektronicznej.
 4. Kliknięcie przycisku finalizującego zapis do Newslettera powoduje wysłanie formularza do ePortfel24 i jest równoznaczne z przyjęciem oferty ePortfel24, o której mowa w ustępie 1 powyżej. Z tą chwilą między ePortfel24, a osobą, która wypełniła formularz dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 5. Usługa Newsletter świadczona jest bezpłatnie na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony. Użytkownik w każdym czasie może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym (zrezygnować z otrzymywania Newslettera) poprzez kliknięcie linku deaktywującego przesyłanego w każdej wiadomości w ramach Newslettera lub poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres poczty elektronicznej ePortfel24.
 6. Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi Newsletter bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W razie odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą. Oświadczenia o odstąpieniu od tej umowy przesyłane są w formie pisemnej na adres siedziby ePortfel24 albo za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej ePortfel24.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 11

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez ePortfel24.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez ePortfel24 zostały szczegółowo przedstawione w Polityce prywatności.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

§ 12

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług przez ePortfel24 można składać do ePortfel24:
  1. w formie pisemnej – osobiście w siedzibie ePortfel24 pod adresem podanym w  § 1 pkt 2 Regulaminu albo przesyłką pocztową bezpośrednio na adres siedziby ePortfel24;
  2. ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 42 620 00 01 albo osobiście do protokołu w siedzibie ePortfel24 wskazanej w § 1 pkt 2 Regulaminu;
  3. w formie elektronicznej: za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie: https://eportfel24.mdw-art.pl/kontakt/albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy biuro@eportfel24.mdw-art.pl;
 2. W reklamacji należy podać dane Klienta niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji (imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres mailowy, w przypadku gdy składany jest wniosek o dostarczenie odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej) oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez ePortfel24 (podanie okoliczności uzasadniających reklamację).
 3. ePortfel24 dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie najpóźniej 30 dni od jej otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji ePortfel24 zawiadomi Użytkownika poprzez udzielenie odpowiedzi w postaci papierowej na podany adres do korespondencji lub w przypadku złożenia wniosku w tym zakresie za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres mailowy.
 4. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega ponownemu rozpatrzeniu.

§ 13

Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umów pożyczek należy składać do Partnerów zgodnie z zasadami określonymi w Umowach pożyczki i stosownych przepisach prawa.

§ 14

ePortfel24 informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

 1. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami, wszelkie spory takich Użytkowników z ePortfel24 podlegają jurysdykcji sądów polskich. Sprawy te będą rozpoznawane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby ePortfel24.
 2. Postanowienie ustępu powyższego nie ma zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami.

§ 16

 1. Umowy zawierane między ePortfel24 a Użytkownikiem niebędącym konsumentem podlegają prawu polskiemu.
 2. Umowy zawierane między ePortfel24 a Użytkownikiem, który jest konsumentem, podlegają prawu polskiemu z tym zastrzeżeniem, że taki wybór prawa właściwego nie pozbawia takiego Użytkownika ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które byłoby stosowane, gdyby nie niniejszy wybór prawa polskiego.

§ 17

 1. ePortfel24 zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  1. wprowadzenia przez ePortfel24 nowych usług w ramach Platformy ;
  2. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Platformy oraz którejkolwiek ze świadczonych usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach ePortfel24;
  3. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  4. konieczności realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji właściwego organu administracji;
  5. konieczność podjęcia określonych czynności ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Platformy, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Platformy, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w przekazanej informacji.
 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie eportfel24.mdw-art.pl oraz na stronie Platformy pod adresem https://eportfel24.mdw-art.pl/regulamin/
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2019